ยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น (cool chain)

บริการออนไลน์

Login Form

เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนสติกเกอร์ยา  หมายถึง ยาที่ต้องอยู่ในระบบ cool chain ตั้งแต่บริษัทยาส่งถึงโรงพยาบาล และมีระบบควบคุมอุณหภูมิจากคลังยาจนถึงผู้ป่วยหรือหอผู้ป่วย  รวมถึงการส่งคืนยาจากหอผู้ป่วยถึงห้องยาและการใช้ยาของผู้ป่วยที่บ้าน

No.

Trade name

Generic name

Dosage form

 
 

1

Ambisome 50 mg inj.

Liposomal Amphotericin B

Lyophilized powder

 

2

Amphotret® (บ.BJC)

Amphotericin B 50 mg. inj.

Powder for injection

 

3

Alkeran®

Melphalan 2 mg/tablet

Tablet

 

4

Botox®

Botulinum toxin type - A 100 units

Powder for solution for injection

 

6

Calco®  (บ.DKSH)

Synthetic salmon calcitonin

Solution for injection

 

7

Calco®  (บ.DKSH)

Synthetic salmon calcitonin

Nasal spray

 

8

Chloramphenicol 0.5%, 10ml Eye drop

Chloramphenicol

Solution

 

9

DAT inj

Diphtheria antitoxin

Solution for injection

 

10

Diphtheria,Tetanus Vaccine ® (dT) (บ.มาสุ)

Diphtheria toxoid+ tetanus toxoid

Solution for injection

 

11

Duovisc®

VISCOAT® OVD : 3% Sodium Hyaluronate, 4% Chondroitin Sulfate

ProVisc® OVD  : 1% Sodium Hyaluronate

Solution for injection

 

12

Espogen® (บ. LG)

Epokine® (บ. RX)

Epiao®(บ. M&H)

Hemaplus®  (บ. Apexcela)

Renogen® (บ. Great Eastern)

Erythropoietin alfa
4000 IU inj.

Solution for injection

 

13

Hypercrit® (บ. Cosma)

Erythropoietin alfa 4000 IU inj.

freeze dried

 

14

Recormon 30000 IU/0.6 ml prefilled syringes (Roche)

Erythopoietin beta

Solution for injection

 

15

Erythopoietin 5000 IU Beta inj; Recormon® (Roche)

Erythopoietin beta

Solution for injection

 

16

Esmeron 50 mg inj

Rocuronium bromide

Solution for injection

 

17

- Alphanate® (บ. Grifols)

 -Immunate® (บ. Baxter)

- Hemofil® (บ. Baxter)

- Hemoctin (บ.ส เจริญ) ส่งมาแช่เย็นแม้ label เก็บ 25 C

Factor VIII

- Solution for injection

- Freeze dried

 

18

Alphanine® (บ. Grifols)

Factor IX

Solution for injection

 

19

VinRab® (บ. ไบโอจีนีเทค);

ERIG

Solution for injection

 

20

Rabies  vaccine Speeda® (บ. Biovalys)

Rabies  vaccine

Freeze-dried powder for injection

 

21

KamRAB® (บ. R.X )

HRIG

Solution for injection

 

22

FluaRIX®

Influenza Virus Vaccine

Suspension for Intramuscular injection

 

23

BCG freeze dried

BCG vaccine inj

Freeze dried powder

 

24

HBIG ® (B.L.H)

Hepatitis Immunoglobulin

Solution for injection

 

25

Heberbivac HB  0.5 ml (PED)

Hepatitis-B  Vaccine

Suspension for injection

 

26

Heberbivac HB 1 ml (Adult)

 

27

Human Anti-d immunoglobulin 625 IU/ml (Rhesonativ®)

Human Anti-d immunoglobulin

Solution for injection

 

28

IAL-F®

Sodium hyaluronate

Solution for injection

 

29

Insulatard® (บ.Novo)

NPH

Penfill

 

30

Lantus®

Insulin glargine

ปากกาพร้อมใช้

 

31

Mix insulin® (บ.Novo)

Insulin soluble 30% + Ins.Isophane 70%

Suspension for injection Penfill/Vial

 

32

Novomix®FlexPen (บ.Novo)

Insulin aspart+insulinaspart protamine

ปากกาพร้อมใช้

 

33

Integrilin 2mg/ml, 10 ml inj.

Eptifibatide

Solution for injection

 

34

IV Globulin SN inj 50 mg/ml  (ส.เจริญ)

Intravenous immunoglobulin

Solution for injection

 

35

Lopinavir+ritonavir oral solution (GPO)

Lopinavir+ritonavir

Oral Solution

 

36

Leukeran 2 mg TAB

Chlorambucil

Tablet

 

37

Lucentis®

Ranibizumab

Solution for injection

 

38

Methergin inj.

Methylergonovine

Solution for injection

 

39

Minirin 4 mg/ml inj. (บ. Ferring)

Desmopressin acetate

Solution for injection

 

40

Minirin® (บ. Ferring)

Desmopressin acetate

Intranasal drop

 

41

Nalador 500 mcg inj.

Sulprostone

Injection

 

42

Peglasta® 6 mg inj.

Pegfilgrastim

Solution for injection in

Pre-filled syringe

 

43

Nimbex 2 mg/ml, 5 ml

Cisatracuriumbesylate

Solution for injection

 

44

OPV 20 dose + หลอดหยด (เก็บในช่องแช่แข็ง)

OPV

Powder for oral

 

45

Oxtocin® (บ.LBS)

Oxytocin 10 IU

Solution for injection

 

46

Pancuronium 2 mg/ml,  2 ml inj.; Panject® (บ.ภิญโญ)

Pancuronium

Solution for injection

 

47

Pegasys 180 mcg/0.5 ml

Peginterferon  Alpha-2a

Solution for injection in

Pre-filled syringe

 

48

Peg Intron®

Peginterferon alfa-2b

Powder for solution for injection

 

49

Phenylephine 10%, 5 ml Eye drop  (บ.สีลม)

Phenylephine

Ophthalmic solution

 

50

Prostin VR 500 mcg inj.

Alprostadil

Solution for injection

 

51

Regular insulin 1000 IU, 10 ml

Insulin

Suspension for injection

 

52

Octride® (บ.Pharmaland)

Octreotide

Solution for injection

 

53

Thromboflux®  (บ. Cosma)

Streptokinase

Lyophilized powder for injection

 

54

Succinylcholine 500 mg/vial (Suxamethonium®)

Succinylcholine

Solution for injection

 

55

Survanta 200 mg/8 ml inj.

Beractant

Suspension for injection

 

56

Tetagam-P 250 IU  (บ. Pharmalink)

Human tetanus immunoglobulin

Solution for intramuscular injection

 

57

Tracrium 25 mg inj.

Atracuriumbesylate

Solution for injection

 

58

Tuberculin PPD®

Tuberculin test

Solution for injection

 

59

Basiliximab 20 mg inj (Simulect®)

Basiliximab 20 mg inj

Lyophilized powder for injection

 

60

Pneumococcal vaccine

23 valent Pneumococcal vaccine

Solution for injection

 

61

Thymoglobuline 5 mg/ml; 5 ml (Genzyme®)

Thymoglobuline 5 mg/ml;

Solution for injection

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Cohen V, Jellinek SP, Teperikidis L, Berkovits E, Goldman WM. Room-temperature storage of medications labeled for refrigeration. Am J Health-Syst Pharm.2007;64:1711-5.
  2. Coleiro D. Storage of medicines and medical devices. Malta: University of Malta;2012.
  1. American society of health-system pharmacists. AHFS drug information 2009. Bethesda: American society of health-system pharmacists; 2009.
  2. Packet Insert  รวมถึงสอบถามจากบริษัทผู้ผลิต

                                รายการยาที่ผลิตเองและต้องแช่เย็นของ รพ.อุดรธานี

ลำดับ

รายการ

บรรจุ

ยาหยอดตา

1

Amikacin ED 20 mg./ml.

5 ml.

2

Amphotericin B ED 0.3%

5 ml.

3

Cefazolin ED 50 mg./ml.

5 ml.

4

Cefotaxime ED 50 mg./ml.

5 ml.

5

Ceftazidime ED 50 mg./ml.

5 ml.

6

Dexamethasone ED 0.1%

5 ml.

7

Ganciclovir ED 2%

5 ml.

8

Ketoconazole ED 10 mg./ml.

5 ml.

9

Mitomycin C ED 0.2%

5 ml.

10

Methylprednisolone ED 1%

5 ml.

11

PE 2.5% + Mydriasyl 0.75%

5 ml.

12

Pilocarpine ED 0.1% (weak)

5 ml.

13

Sodium Chloride ED 3%

5 ml.

14

Vancomycin ED 5%

5 ml.

ลำดับ

รายการ

บรรจุ

Extemporaneous Compounding

15

Aminophyllline 2.5 mg./ml.

20 ml.

16

Gabapentin 100 mg./ml.

30 ml.

17

Lansoprazole 3 mg./ml.(Prevacid®)

30 ml.

18

Omeprazole 2 mg./ml.

60 ml.

19

Sulfasalazine 100 mg./ml

50 ml.

20

Ursodeoxycholic acid 25 mg./ml.(Ursolin®)

30 ml.