บริการออนไลน์

Login Form

   โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามรายการดังนี้

1.CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS WITH1.5% DEXTROSE ขนาด 5000ML. จำนวน  5,000 ถุง

2. HYDROXYUREA 500 MG. CAPSULE จำนวน 100,000 เม็ด

 

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udh.go.th, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข 0-4224-5555    ต่อ 1144 ในวันและเวลาราชการ