บริการออนไลน์

Login Form

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างขอบเขตงาน

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา