บริการออนไลน์

Login Form

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.๑)

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

                 000011    ตุลาคม ๒๕๖๑

                 000011   พฤศจิกายน ๒๕๖๑

           000011  ธันวาคม ๒๕๖๑

           000011  มกราคม ๒๕๖๒

           000011  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

           000011  มีนาคม ๒๕๖๒

           000011  เมษายน ๒๕๖๒