พิมพ์
หมวด: Uncategorised

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ.เมืองอุดรธานี

   - สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ