บริการออนไลน์

Login Form

       ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและผังกระบวนงาน

       คู่มือการจัดการขัอร้องเรียนและผังกระบวนงาน

      - ผังกระบวนงานเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายและกำกับดูแลเรื่องจริยธรรม

      - ผังกระบวนงานเรื่องขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์

      - ผังกระบวนงานเรื่องขั้นตอนการดำเนินทางวินัย

      - ผังขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์ของโรงพยาบาลอุดรธานี

      - แนวทางบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์

      - ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์

      - แบบฟอร์มผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ประจำเดือน