บริการออนไลน์

Login Form

title-eb4

                      -   EB4  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสอย่างไร

                      -   EB5  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน (โครงการที่ 1)

                      -   EB5  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน (โครงการที่ 2)

                      -   EB5  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน (โครงการที่ 3)

                      -   EB5  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน (โครงการที่ 4)

                      -   EB5  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน (โครงการที่ 5)

                      -   EBIT6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร