บริการออนไลน์

Login Form

วิสัยทัศน์ (vision) :


เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงชั้นนำในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และเป็นศูนย์การศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ (Mission) :


1. เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อการดูแลรักษาระดับทุติยภูมิและตติยภูมิระดับสูงใน 5 ด้าน ; Cardio , Cancer , Newborn , Trauma , Transplant
2. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในด้านการดูแลรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพ
3. ส่งเสริมและบูรณาการ การดูแลสุขภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นสถาบันร่วมผลิตและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

 

ค่านิยม (Core Value)


- ซื่อสัตย์
- สามัคคี
- มีจิตบริการ

 

เป้าประสงค์ (Goal)


1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง (ระดับ 1) ใน 5 ด้าน ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านมะเร็ง ด้านทารกแรกเกิด ด้านการปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ
2. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคเฉพาะทาง โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตสุขภาพและอาเซียน
3. สร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อบูรณาการบริการด้านสุขภาพในทุกระดับของหน่วยบริการ
4. สร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อความยั่งยืนโดยหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารทรัพยากรสุขภาพมีประสิทธิภาพ
5. เป็นองค์กรมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความได้เปรียบและความยั่งยืน

 

โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Structure/Organization)


กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 มาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) โรงพยาบาลอุดรธานี มีหน้าที่
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย