บริการออนไลน์

Login Form

วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงชั้นนำในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และเป็นศูนย์การศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

           1. เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อการดูแลรักษาระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิระดับสูงใน 5 ด้าน 

           2. บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ 

           3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

           4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

           5. เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

 

เป้าหมาย

           1. Clinical QI  

               - Emergency medical service (EMS)

           2. Organization Focus

              - Hospital information system