บริการออนไลน์

Login Form

วิสัยทัศน์ (Vision)  :  

  เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงชั้นนำของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ให้การดูแลระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม และ

เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

  ค่านิยม (Core Value)

  “ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)  :  

1.  ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในด้านการดูแลรักษา/ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ

2.  เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อการดูแลรักษาระดับตติยภูมิ และตติยภูมิระดับสูง ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

Trauma, Cardio, CA, Newborn 

3. เป็นสถาบันรวมผลิต และฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมและบูรณาการการดูแลสุขภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายสุขภาพ

ภารกิจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 


กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4)
โรงพยาบาลอุดรธานี มีหน้าที่
        1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
        2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
        3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
       4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
       5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
       6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย