บริการออนไลน์

Login Form

วิสัยทัศน์ (Vision)  :  

  เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงชั้นนำของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ให้การดูแลระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม และ

เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

  ค่านิยม (Core Value)

  “ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)  :  

1.  ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในด้านการดูแลรักษา/ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ

2.  เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อการดูแลรักษาระดับตติยภูมิ และตติยภูมิระดับสูง ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

Trauma, Cardio, CA, Newborn 

3. เป็นสถาบันรวมผลิต และฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมและบูรณาการการดูแลสุขภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายสุขภาพ