บริการออนไลน์

Login Form

ภารกิจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4)
โรงพยาบาลอุดรธานี มีหน้าที่
        1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
        2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
        3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
       4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
       5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
       6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (vision) :


เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงชั้นนำในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และเป็นศูนย์การศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ (Mission) :


1. เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อการดูแลรักษาระดับทุติยภูมิและตติยภูมิระดับสูงใน 5 ด้าน ; Cardio , Cancer , Newborn , Trauma , Transplant
2. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในด้านการดูแลรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพ
3. ส่งเสริมและบูรณาการ การดูแลสุขภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นสถาบันร่วมผลิตและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

 

ค่านิยม (Core Value)


- ซื่อสัตย์
- สามัคคี
- มีจิตบริการ

 

เป้าประสงค์ (Goal)


1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง (ระดับ 1) ใน 5 ด้าน ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านมะเร็ง ด้านทารกแรกเกิด ด้านการปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ
2. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคเฉพาะทาง โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตสุขภาพและอาเซียน
3. สร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อบูรณาการบริการด้านสุขภาพในทุกระดับของหน่วยบริการ
4. สร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อความยั่งยืนโดยหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารทรัพยากรสุขภาพมีประสิทธิภาพ
5. เป็นองค์กรมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความได้เปรียบและความยั่งยืน

 

โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Structure/Organization)


กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 มาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) โรงพยาบาลอุดรธานี มีหน้าที่
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ประวัติโรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1.2 กิโลเมตร  มี

พื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่ 90.01 ตารางวา  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

    ทิศเหนือ    จด  ที่ดินเอกชน

    ทิศใต้    จด  ที่ดินเอกชน  

    ทิศตะวนออก  จด  ถนนเพาะนิยมและหนองประจักษ์  

ทิศตะวนตก  จด  วัดโพธิสมภรณ์ และคลองชลประทาน

เดิมที่ตั้งของโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นบ้านพักของธรรมการมณฑลอุดร ต่อมาทาง

ราชการยุบมณฑลอุดรและบ้านพักธรรมการได้ชำรุดผุพัง ที่ดินจึงวางเปล่าไมได้ใช้ประโยชน์ทางราชการจึงได้จัดตั้งเป็น

สถานพยาบาลขึ้นในปี พ.ศ.2494 โดย พ.ต.อ.ขุนศุภกิจเลขการ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งขาหลวงประจำจังหวัดอุดรธานี ได

เหนความจำเป็นในด้านสุขอนามัย และการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของประชาชนจังหวัดอุดรธานีเป็นสำคัญ  จึงได้

เสนอของบประมาณสำหรับจัดสร้างโรงพยาบาล แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาใหม่จำนวนน้อย ทางจังหวัดจึงสนับสนุน

จัดหาเงินสมทบจากงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ตลอดทั้งชักชวนร่วมสมทบบริจาคอีกด้วย และในเวลาต่อมา วันที่ 29 มิถุนายน

2496 ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างตึกอานวยการหลังแรกของโรงพยาบาลอุดรธานีขึ้น และวันที่ 24 เมษายน

2497 ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้ทำพิธีเปิดตึกอำนวยการเพื่อเปิดรับบริการผู้ป่วยอย่างเป็น

ทางการเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลอุดรธานี   ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและขยายการ

ให้บริการอย่างสม่ำเสมอมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยความมุ่งมั่นจนได้ผล

งานบริการด้านสุขภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากผลการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและมีความตั้งใจทำงานในหน้าที่

ราชการเป็นอย่างดีของผู้อำนวยการ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันจนเป็นที่

ยอมรับของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้สนับสนุนทางด้านกำหลังทรัพย์วัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์

ตลอดจนผู้บริหารชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขที่ให้การสนับสนุนด้านเงินงบประมาณ ทำให้โรงพยาบาลอุดรธานี ได้มีการ

พัฒนาจนเจริญก้าวหน้าดั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะเจริญก้าวหน้า  ทั้งในด้านการบริหาร และการบริการยิ่งขึ้นต่อไปใน

อนาคต

รายนามผู้อานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

1. นายแพทย์เกษม  จิตตะยโศธร    พ.ศ. 2494  -  6  ก.ย. 2510

2. นายแพทย์นิยม  เกษจำรัส  7  ก.ย. 2510  -  9  ก.ย. 2518

3. แพทย์หญิงประภา  สวารชร  10  ก.ย. 2518  -  30  ก.ย. 2530

4. แพทย์หญิงคุณหญิงอำพันธ์  มีนะกนิษฐ์  1  ต.ค. 2530  -  30  ก.ย. 2538

5. นายแพทย์เจริญ  มีชัย  1  ต.ค. 2538  -  30  ก.ย. 2550

6. นายแพทย์พิชาติ  ดลเฉลิมยุทธนา  21  ธ.ค. 2550  -  28  ก.พ. 2556

7. นายแพทย์มนัส  กนกศิลป์  1  ม.ค. 2556  -  30  ก.ย. 2557

8. นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องค์รักษ์  1  ต.ค. 2557   -  30  ก.ย. 2558

9. นายแพทย์ธรรมนญ  วิสิฐธนวรรธ  ต.ค. 2558  -  ปัจจุบัน