ตารางตรวจแพทย์ : โรงพยาบาลอุดรธานี
คลินิก จันทร์
9 - 12
จันทร์
13 - 16
อังคาร
9 - 12
อังคาร
13 - 16
พุธ
9 - 12
พุธ
13 - 16
พฤหัส
9 - 12
พฤหัส
13 - 16
ศุกร์
9 - 12
ศุกร์
13 - 16
ตรวจโรคทั่วไป พญ.สุดา

พญ.พาฝัน

นพ.บุญชัย

นพ.ไชยศิริ

พญ.อาภัสสร

นพ.บุญชัย

นพ.ไชยศิริ
พญ.สุดา

พญ.พาฝัน

นพ.บุญชัย

นพ.ไชยศิริ

พญ.อาภัสสร
พญ.สุดา

นพ.ไชยศิริ

พญ.สุดา

พญ.พาฝัน

นพ.บุญชัย

นพ.ไชยศิริ

พญ.อาภัสสร
นพ.บุญชัย

พญ.พาฝัน
พญ.สุดา

พญ.พาฝัน

นพ.บุญชัย

นพ.ไชยศิริ

พญ.อาภัสสร
พญ.สุดา

พญ.อาภัสสร
พญ.สุดา

พญ.พาฝัน

นพ.บุญชัย

นพ.ไชยศิริ

พญ.อาภัสสร
พญ.อาภัสสร

พญ.พาฝัน
ประกันสังคม นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
นพ.คะนึง

พญ.ภัทริยา
นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
นพ.วัลลภ

นพ.กานต์
นพ.คะนึง

นพ.วัลลภ
อายุรกรรมทั่วไป พญ.จารุวรรณ

นพ.วิชัย

พญ.ศศินี
พญ.ธิดาพร

นพ.โอฬาร

นพ.ปรีชา

นพ.อาทิตย์
นพ.วิชัย

นพ.สัญชัย
พญ.อิญขญา

นพ.อนุชิต

นพ.สัญชัย

นพ.คณา

พญ.นิษฐา
พญ.สุพรรณี

นพ.สุรพงษ์

พญ.ปิยรัตน์
พญ.สตรีรัตน์

พญ.จารุวรรณ

นพ.กิตติศักดิ์
พญ.สุดาวดี

นพ.สัญชัย

พญ.สิรินุช
พญ.ศรัญญา

นพ.วิธียุทธ์
นพ.วิรัตน์

นพ.สัญชัย

นพ.ชัชชัย
พญ.อรชุมา

พญ.ปัทมาพร

นพ.วิสิษฐ์

นพ.อัครวัตร
อายุรกรรมโรคเลือด พญ.สุพรรณี

พญ.สุดาวดี
พญ.สุดาวดี พญ.สุพรรณี

พญ.ศรัญญา
พญ.สุพรรณี

พญ.ศรัญญา
พญ.ศรัญญา พญ.สุดาวดี
อายุรกรรมโรคปอด นพ.อัครวัตร นพ.อัครวัตร นพ.คณา นพ.กิตติศักดิ์
อายุรกรรมโรคไต นพ.สุรพงษ์ นพ.สุรพงษ์ นพ.สุรพงษ์ พญ.ปัทมาพร พญ.ปัทมาพร พญ.ปิยรัตน์
อายุรกรรมระบบประสาท พญ.สตรีรัตน์

นพ.ชัชชัย


นพ.ชัชชัย

นพ.อาทิตย์


พญ.สตรีรัตน์

นพ.อาทิตย์


นพ.ชัชชัยพญ.สตรีรัตน์

นพ.อาทิตย์


อายุรกรรมโรคหัวใจ นพ.วิชัย

นพ.สุมน

นพ.วิสิษฐ์

นพ.อนุชิต

นพ.วิธียุทธ์

พญ.ธิดาพร

นพ.อภิชาติ
นพ.สุมน

นพ.วิสิษฐ์

นพ.อนุชิต

นพ.วิธียุทธ์

พญ.ธิดาพร
อายุรกรรมโรคข้อ พญ.สิรินุช

นพ.วิรัตน์
พญ.สิรินุช พญ.สิรินุช

นพ.วิรัตน์
พญ.สิรินุช
อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ(คอพอก) พญ.ศศินี

นพ.ปรีชา
นพ.ปรีชา
อายุรกรรมโรคผิวหนัง พ.สุภณิดา พ.กิตติ์ พ.สุภณิดา พ.กิตติ์ พ.สุภณิดา พ.สุภณิดา พ.สุภณิดา
อายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร นพ.โอฬาร นพ.โอฬาร พญ.อิญขญา นพ.โอฬาร พญ.อิญขญา
คลินิกเบาหวาน นพ.ปรีชา

นพ.เกรียงศักดิ์

นพ.แสงอรุณ

พญ.จิระภา
นพ.ปรีชา

นพ.เกรียงศักดิ์

นพ.อภิชาต

พญ.จิระภา
นพ.ปรีชา

นพ.เกรียงศักดิ์

นพ.แสงอรุณ
คลินิกความดัน นพ.สุมน

นพ.วิสิษฐ์

นพ.วิธียุทธ์

พญ.จารุวรรณ
คลินิกวัณโรค นพ.คณา นพ.คณา
คลินิกนภา นพ.เอกชัย นพ.เอกชัย นพ.เอกชัย พญ.วนิดา พญ.สุนิสา นพ.เอกชัย
ศัลยกรรมทั่วไป นพ.กริชเพชร

นพ.ศราวุธ

นพ.ณรงค์

พญ.รุจิรา
นพ.กริชเพชร

นพ.ศราวุธ

นพ.กวีศักดิ์

พญ.รุจิรา
นพ.สัมฤทธิ์

นพ.ฐานศักดิ์
นพ.สัมฤทธิ์

นพ.ฐานศักดิ์
พ.นิพันธ์

นพ.กอบชัย

นพ.ขวัญชัย
พ.นิพันธ์

นพ.ขวัญชัย
แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป นพ.เจริญ

นพ.ปราโมทย์

นพ.กวีศักดิ์นพ.เจริญ

นพ.ปราโมทย์
ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก นพ.นพรัตน์ นพ.นพรัตน์ นพ.วรวิทย์ นพ.วรวิทย์
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นพ.ธวัช นพ.ธวัช นพ.วรวิทย์ นพ.วรวิทย์
ศัยกรรมระบบประสาท นพ.สมสิทธิ์ นพ.สมสิทธิ์ นพ.เจด็จ นพ.เอกราช นพ.เอกราช
ศัลยกรรมหลอดเลือด พญ.พิชญา นพ.ภิญโญ นพ.ภิญโญ
ศัลยกรรมเด็ก พญ.พนิดา พญ.พนิดา พญ.เขมมิกา พญ.เขมมิกา
ศัลยกรรมตกแต่ง นพ.อาคม พญ.พรทิพย์
คลินิกลิ้นติด (tongue tie) แพทย์ศัลยกรรมเด็ก
กุมารเวชกรรม
กุมารเวชกรรมโรคหัวใจ พญ.ศิริพร
กุมารเวชกรรมโรคไต พญ.วไลพร
กุมารเวชกรรมโรคต่อมไร้ท่อ พญ.วไลพร
กุมารเวชกรรมโรคระบบประสาท พญ.กนกพรรณ พญ.ปะราลี
กุมารเวชกรรมโรคเลือด พญ.พิชญานันท์ พญ.พิชญานันท์
กุมารเวชกรรมโรคทางเดินหายใจ พญ.สุภาพ

นพ.ประเสริฐ
กุมารเวชกรรมโรคติดเชื้อ พญ.สุนิสา

พญ.วนิดา
กุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด พญ.รวิพร

พญ.มนัญญา
กุมารเวชกรรมพัฒนาการเด็ก พญ.มธุวดี
เคมีบำบัดเด็ก พญ.พิชญานันท์
คลินิกครรภ์เสี่ยง สูติพทย์ สูติพทย์ สูติพทย์ สูติพทย์ สูติพทย์
คลินิกมะเร็งนรีเวช
พญ.วาดวิไล พญ.วาดวิไล นพ.สุรพงศ์ พญ.พัชนีพร
คลินิกส่องกล้อง colposcopy นพ.สุรพงศ์ พญ.วาดวิไล พญ.วาดวิไล พญ.พัชนีพร
คลินิกบุตรยาก/วัยทอง พญ.เสาวนีย์
คลินิกส่องกล้อง cystoproctoscopy นพ.สุรพงศ์

พญ.เสาวนีย์
คลินิกเจาะน้ำคร่ำและตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด พญ.วันทนา นพ.เมธา
คลินิกวัยใส พญ.ศรีสุดา
คลินิกป้องกันการคลอดก่อนกำหนด นพ.เมธา

พญ.ศรีสุดา
คลินิกนมแม่ พญ.พัชรินทร์
ออร์โธปิดิกส์ นพ.วิสุทธิ์

นพ.สมควร

นพ.อาคม

นพ.พี่เลี้ยง
นพ.วิสุทธิ์

นพ.สมควร

นพ.อาคม

นพ.พี่เลี้ยง
นพ.ปิติ

นพ.ศมภู

นพ.ลักษณ์ชัย
นพ.ปิติ

นพ.ศมภู

นพ.ลักษณ์ชัย
นพ.สมศักดิ์

นพ.พี่เลี้ยง
นพ.สมศักดิ์

นพ.พี่เลี้ยง
นพ.สุรเชษฐ

นพ.อาคม

นพ.ลักษณ์ชัย
นพ.สุรเชษฐ

นพ.อาคม

นพ.ลักษณ์ชัย
นพ.วินัย

นพ.ชัยวัฒน์

นพ.ปิติ

นพ.พี่เลี้ยง
นพ.วินัย

นพ.ชัยวัฒน์

นพ.ปิติ

นพ.พี่เลี้ยง
ออร์โธปิดิกส์โรคข้อ นพ.สรพงษ์ นพ.สรพงษ์
ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง นพ.ภานุนันท์ นพ.ภานุนันท์
ตา นพ.ศิริวัฒน์

นพ.วิเชียร

นพ.ภาณุวัฒน์
พญ.สุธิดา

นพ.พิชชา
พญ.จิติรักษ์

พญ.ศิริรักษ์

พญ.รุ่งรวี
พญ.ทัศนีย์

พญ.รุ่งรวี

พญ.สมกมล
นพ.ศิริวัฒน์

พญ.สุธิดา

พญ.รุ่งรวี
นพ.ศิริวัฒน์

พญ.สุธิดา

พญ.สมกมล
นพ.ภาณุวัฒน์

พ.วิเชียร

นพ.พิชชา
นพ.ภาณุวัฒน์

นพ.พิชชา
พญ.ศิริรักษ์

พญ.จิติรักษ์

พญ.ทัศนีย์
พญ.ศิริรักษ์

พญ.ทัศนีย์
โรคจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด พญ.สมกมล
หู คอ จมูก นพ.สุวรรณ

พญ.จงกล
นพ.สุวรรณ

พญ.จงกล
นพ.พงศ์ชนรรค์

รงค์นพรัตน์
นพ.พงศ์ชนรรค์

รงค์นพรัตน์
นพ.วีระศักดิ์

คุณากรศิริ
นพ.วีระศักดิ์

คุณากรศิริ
พญ.จงกล พญ.จงกล

นพ.สุวรรณ
นพ.สมยศ นพ.สมยศ
คลินิกภูมิแพ้ นพ.สุวรรณ
คลินิกมะเร็งหู คอ จมูก นพ.พงศ์ชนรรค์
คลินิกมะเร็ง พญ.นิษฐา พญ.นิษฐา พญ.นิษฐา พญ.นิษฐา พญ.นิษฐา

พญ.รุจิรา
พญ.นิษฐา พญ.พิชญานันท์ พญ.พิชญานันท์ นพ.กริชเพชร
คลินิกระงับปวด แพทย์วิสัญญี แพทย์วิสัญญี แพทย์วิสัญญี
คลินิกเมตตารักษ์ แพทย์ palliative
จิตเวช นพ.วิโรจน์

นพ.เทวินทร์

พญ.มาศมน
นพ.วิโรจน์

นพ.เทวินทร์

พญ.มาศมน
นพ.บุญช่วย

นพ.เทวินทร์
นพ.วิโรจน์

พญ.มาศมน
นพ.บุญช่วย

นพ.วิโรจน์

นพ.เทวินทร์
นพ.บุญช่วย

นพ.วิโรจน์

นพ.เทวินทร์
นพ.บุญช่วย

นพ.วิโรจน์

พญ.มาศมน
นพ.บุญช่วย

นพ.วิโรจน์

พญ.มาศมน
นพ.บุญช่วย

นพ.เทวินทร์

พญ.มาศมน
นพ.บุญช่วย
นพ.เทวินทร์

พญ.มาศมน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู พญ.ลลิตา

พญ.สุกัญญา
พญ.ลลิตา

พญ.สุกัญญา
พญ.สุณี

พญ.ลลิตา
พญ.สุณี

พญ.ลลิตา
พญ.เพ็ญชลี

พญ.สุกัญญา
พญ.เพ็ญชลี

พญ.สุกัญญา
พญ.เพ็ญชลี

พญ.ลลิตา
พญ.เพ็ญชลี

พญ.ลลิตา
พญ.สุกัญญา

พญ.สุณี
พญ.สุกัญญา

พญ.สุณี
คลินิกฝังเข็ม พญ.สุณี พญ.จิระภา พญ.ศศินี พญ.ฐาปนี พญ.จิระภา พญ.ศศินี พญ.สุกัญญา พญ.จิระภา พญ.จิระภา
อาชีวเวชศาสตร์ นพ.กานต์

พญ.ภัทริยา
นพ.กานต์

พญ.ภัทริยา
พญ.ภัทริยา นพ.กานต์

พญ.ภัทริยา
นพ.กานต์ นพ.กานต์

พญ.ภัทริยา
นพ.กานต์

พญ.ภัทริยา
แพทย์แผนไทย พท.ป.ศุทักษร แก้วกิ่ง พท.ป.ศุทักษร แก้วกิ่ง พท.ป.กาญจนา ทาแท่งทอง พท.ป.กาญจนา ทาแท่งทอง พท.ป.อติวิชญ์ เสนาภักดี พท.ป.อติวิชญ์ เสนาภักดี พท.ป.สุทราพร พท.ป.สุทราพร พท.ป.อติวิชญ์ เสนาภักดี พท.ป.อติวิชญ์ เสนาภักดี
คลินิกผู้สูงอายุ พญ.อาภาพรรณ

พญ.ศศินี
พญ.อาภาพรรณ

พญ.ศศินี
คลินิกหมอครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป