Home / ผู้บริหารศูนย์แพทย์

ผู้บริหารศูนย์แพทย์

ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลอุดรธานี 

ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : นายแพทย์โอฬาร   วิวัฒนาช่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี                                                                                                               
ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงอาภาพรรรณ   นเรนทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา        
ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงสุณี  เศรษฐสเถียร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านวิชาการ
ชื่อ-สกุล : นายแพทย์สุรพงษ์  แสนโภชน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านกิจการนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงศรัญญา  พงษ์อุดม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านการบริหารการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายแพทย์อัครวัต  รัตนวงศ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านพัฒนาและประเมินผลการศึกษาหลังปริญญา
ชื่อ-สกุล :  นายปรีชา   มาเนียม
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านบริหารทั่วไป